แถลงการณ์ “ฟ้าหญิง” ทรงมีพระอาการประชวร ฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร ฉบับที่ 1 ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบว่ามีพระปรอท (ไข้) สูง มีพระกรรสะ (ไอ) และมีพระอาการปวดข้อพระกรและข้อพระบาท16925

ในการนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายพระโอสถเพื่อบรรเทาอาการพระปรอท (ไข้) พระกรรสะ (ไอ) พระอาการปวดข้อพระกรและข้อพระบาท ทั้งนี้ เพื่อจะทำให้สามารถประกอบพระกรณียกิจตามกำหนดการเดิมได้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 4 ตุลาคม 2559

ที่มา>>>ข่าวสด

แถลงการณ์พระอาการ “ฟ้าหญิง” ฉบับที่ 4 ทรงมีภาวะตับอ่อนอักเสบกำเริบ คณะแพทย์ฯให้ทรงงดพระกรณียกิจ

 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 4 ความว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวรจากภาวะตับอ่อนอักเสบ อีกทั้งคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบก้อนเนื้องอกที่พระศอ (คอ) และทรงเข้ารับการถวายการผ่าตัดซึ่งสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ดังที่ได้แถลงให้ทราบตามแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นั้น คณะแพทย์ฯ โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้ติดตามพระอาการอย่างต่อเนื่องและพบว่า ทรงมีพระอาการประชวรจากภาวะตับอ่อนอักเสบกำเริบเป็นระยะ และรุนแรงขึ้นตามลำดับ รวมทั้งยังมีพระอาการเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณพระศอ (คอ) ที่เคยทรงได้รับการถวายการผ่าตัดและที่บริเวณใกล้เคียง เป็นผลให้พระวรกายเคลื่อนไหวไม่สะดวกขณะทรงงาน

คณะแพทย์ฯ จึงมีความเห็นร่วมกันขอพระราชทานกราบทูลให้ทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจ รวมถึงการเสด็จออกรับบุคคล และคณะบุคคล ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ที่มา>>>ข่าวสด